600343_564030400297195_359274439_n.jpg

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Поступак јавне набавке радова бр. 2/2018 – Замена крова и таванице и санација фасаде на објекту 2 зграде основног образовања ОШ „Фејеш Клара“ у Кикинди

 

1.1. Подаци о Наручиоцу:

Основна школа „Фејеш Клара“ Кикинда, 23300 Кикинда, Др Зорана Ђинђића 9, www.osfejesklara.edu.rs 1.2. Подаци о врсти поступка јавне набавке: Поступак јавне набавке радова бр. 2/2018 – Замена крова и таванице и санација фасаде на објекту 2 зграде основног образовања ОШ „Фејеш Клара“ у Кикинди 1.3. Подаци о предмету јавне набавке на који се односи Конкурсна документација:

Предмет јавне набавке је набавка радова – Замена крова и таванице и санација фасаде на објекту 2 зграде основног образовања ОШ „Фејеш Клара“ у Кикинди 1.4. Контакт: Особa за контакт : Милка Радивојша-Беренг, телефон 0230/400-500 е-mail: fklara(ат)mts.rs

1.5.Подаци о начину, месту и роковима за подношење понуда:

Начин и место подношења понуда: Понуде са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној и запечаћеној коверти на адресу Наручиоца – Основна школа „Фејеш Клара“, 23300 Кикинда, Др Зорана Ђинђића 9, са обавезном назнаком на лицу коверте Понуда за јавну набавку радова –ЗАМЕНА КРОВА И ТАВАНИЦЕ И САНАЦИЈА ФАСАДЕ НА ОБЈЕКТУ 2 ЗГРАДЕ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА ОШ "ФЕЈЕШ КЛАРА" У КИКИНДИ ЈН 2/2018- НЕ ОТВАРАТИ”“ поштом, или лично у секретаријату Наручиоца. На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу,име особе за контакт,број телефона Понуђача.

Последњи дан рока, односно датум и сат за подношење понуда:

Рок за подношење понуда је 16.07.2018.године до 10 00 часова. Последице пропуштања рока одређеног за подношење понуда:

Понуда која буде примљена након датума и сата одређеног за подношење понуда сматраће се неблаговременом.

1.6. Обавештење о месту, дану и сату отварања понуда, као и времену и начину подношења пуномоћја:

Место отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се у просторијама Основне школе „Фејеш Клара“, 23300 Кикинда, Др. Зорана Ђинђића 9, канцеларија директора.

Дан и сат отварања понуда: Понуде ће се отварати 16.07.2018.године у 12 часова .

Време и начин подношења пуномоћја: Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица. Представници Понуђача морају имати потписано и оверено овлашћење које ће предати Комисији за јавну набавку пре отварања понуда.

1.7. Обавештење о року у коме ће Наручилац донети одлуку о додели уговора:

Одлука о додели уговора, са образложењем, донеће се најкасније у року од 20 (двадесет) дана од дана јавног отварања понуда и биће достављена свим подносиоцима понуда најкасније у року од 3 (три) дана од дана њеног доношења.

Документације:

ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - ИЗМЕНЕ